Darts Team man shot

Gaoioiga a to Malo mo te Fatufatuga o he Peleni mo te Ola Lelei o Tagata Matutua (Tokelauan)

Office for Senior Citizens.

Ko te Peleni mo te Ola Lelei o Tagata Matutua e fakailoa mai ia moemitiga o te Malo mo he hohaiete e mafai ai ia tagata matutua ke ola lelei, ke fakataua lahi, ma ke iei pea ni avanoa ke fai mea fakatahi ai ma tagata lauaitele. Ko te kautu o te Peleni ke mautinoa e lagolago e ala i na faigatonu a te malo na moemitiga tenei.

E hefulu ia hini kua fakatatia e te Peleni mo te Ola Lelei o Tagata Matutua ke fai ki ei ni galuega ma te malo. Ko te kautu o ienei hini e hefulu, ke fakalelei atili ini itu valevale na avanoa mo tagata matutua. E aofia ai na hini ke fakamautinoa e iei ma e lava he tupe e ki latou maua, ke mafai ke ki latou fakaaoga na tautuaga, ke atiake te tagata lava ia, ma ke kave kehe te kikila teia ke fakakehekehe te faiga e fai ki tagata ona kua matutua.

E galue te Malo ke hiki ki luga te taua ma te fai mea fakatahi o tagata matutua ma tagata lauaitele. Ko tagata matutua e taua i te tatou hohaiete ma e iei ta latou aia tatau mo ni uiga fakaaloalo ke fai ake kia te kilatou kua matutua. E ia te kilatou te tomai, te malamalama ma te poto mahani ke fehoahoani ai ki te tatou hohaiete, ma ko te agai ki luga o te numela o tagata matutua i na tauhaga koi mua ka maua ai e Niuhila na lihohi (resources) taua ienei. Ko te fai mea fakatahi pea o tagata matutua ma tagata lauaitele e manuia ai te tagata matua lava ia, te tagata lauaitele, ma te fenua katoa.

Ko te fakakupuga "Ola lelei o Tagata Matutua" e aofia ai ni itu e lahi, e ve ko te ola malolo, te lava o te mea tau tupe, tu toka tahi, fakataunukuga na mea e fofou ki ei te tagata, kikilaga a tagata lauaitele, haogalemu ma te malu puipui o te tagata lava ia, ma te hikohikomaga. Ko tona uiga ko na tauhaga o te "tagata matua" e tatau ko he mea lelei na pa ki ei ma i te kikila ki ei. Ko te mea la e fakamamafa e he na ko te kikila oioti ki na mea e pa ki ei na tino matutua, kae e kikila foki ki na faiga ma na kikilaga a ietahi tino ki na tino matutua. Ko te lagolagogia ona manatu lelei e uiga ki tagata matutua ko te hitepu muamua ia ke lakahia ai tenei hini. Ko te kautu ona fuafuaga mo te Ola lelei o Tagata Matutua, ke fakalelei atili ai te tulaga o te olaga e pa ki ei ia tagata matutua tau tokatahi, ma fakavae ai ke hikomaga e maua gofie ai ni avanoa ke fai mea fakatahi ma tagata lauaitele.

Ko na fuafuaga mo te Ola lelei o Tagata Matutua e fakamoemoe ke fehoahoani ki tagata, i to latou ola ake ke kavea ma tagata matutua, ke maua e ki latou ni olaga lelei i te itu tau te tama-o-kaiga ma i te nonofo ma tagata lautele. E taua mo na fuafuaga a te malo mo na matakupu valevale - e aofia na galuega, ola malolo, fehoahoani mo na mea tau fale ma na penefiti - ke fakataga ma fakatohina ai ia tagata matutua, ma na tupulaga tagata matutua i te lumanaki, ke kilatou maua he olaga matua ola lelei ma aoga.

Ko te mafuaaga o te Peleni, ke fatu ai he ata fakatatia ma he peleni fakagaoioi ke fakailoa ma lagolago ai na fuafuaga mo te ola lelei o tagata matutua ma na tautuaga a na vaega kehekehe o te malo.


Ko na Hini o te Peleni mo te Ola Lelei o Tagata Matutua

Ko na hini e 10 o te Peleni mo te Ola Lelei o Tagata Matutua na faufau i ni fehokotakiga ma tagata matutua i luga o Niu Hila katoa. E fakaali mai ai na matakupu e fakataua kae ke mafai ai ke lahi na avanoa mo tagata matutua ke fai mea fakatahi ai ma tagata i he auala e ki latou filifilia. Ko na hini ienei:

  1. Ke fakamautinoa e iei ma e lava he tupe e maua e tagata matutua.
  2. Ko na tautuaga tau te ola malolo ke tutuha ki tagata uma, maua i he taimi vave, e nafatia o latou tau ma e mafai ke fakaaoga e tagata matutua.
  3. Ko na fale e nafatia o latou tau ma e fetaui mo tagata matutua.
  4. Ko na auala tau faiga malaga e nafatia o latou tau ma e mafai ke fakaaoga e tagata matutua.
  5. Ke maua e tagata matutua he lagona haogalemu ma te malu puipui.
  6. Ke iei ni tautuaga kehekehe e fetaui ma na aganuku e mafai ai ke fai ni filifiliga ma tagata matutua.
  7. Ke na he iei he tulaga e he lelei e fakafeagai ma tagata matutua e nofonofo i na nuku i tua kafai e fia maua e ki latou ni tautuaga.
  8. Ke maua e tagata e tuha lava pe kua fia te matua ni lagona lelei e uiga ki tagata matutua.
  9. Ke kave kehe te kikila ke fakakehekehe ia tagata ona kua matutua ma ke kikila ki na filifiliga tau galuega e lelei ki tagata matutua.
  10. Ke fakaopoopo te lahi o na avanoa e mafai ai ke atiake te tagata lava ia ma ke fai mea fakatahi ai ma tagata lauaitele.